10.7.17

Απίστευτα όργια στην οικονομική διαχείριση της ΕΠΟ!

Yπογραφή συμβάσεων χωρίς διαγωνισμό, έλλειψη κανονισμού εξόδων με αλόγιστη χρήση εταιρικών πιστωτικών καρτών και κινητών τηλεφώνων και αποζημιώσεις για εσωτερικές ή εξωτερικές μετακινήσεις χωρίς να προσκομίζονται εξοδολόγια, ανυπαρξία νομικών ενεργειών για είσπραξη ...
απαιτήσεων, υπερωρίες σε υπαλλήλους και στελέχη χωρίς υπολογισμό ωρών, υπηρεσίες ασφαλείας και διαχείρισης εισιτηρίων χωρίς σύμβαση και χωρίς διαγωνισμό, αυθαίρετα δάνεια σε Ενώσεις… Και πολλά, πολλά, πολλά άλλα…
Τα παραπάνω είναι μόνο ένα μικρό δείγμα των ευρημάτων που αναφέρονται στο πόρισμα της εταιρίας Deloitte, η οποία ανέλαβε να κάνει διαχειριστικό έλεγχο στην ΕΠΟ για τα τελευταία έτη και ως το τέλος του 2016.
Τα ευρήματα προκαλούν σοκ και μαρτυρούν την ασυδοσία, την σπατάλη και την ρεμούλα με την οποία πολιτεύονταν εδώ και πολλά χρόνια οι διοικήσεις της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Γι’ αυτό και το -147 σελίδων- πόρισμα βρίσκεται ήδη στα χέρια της δικαιοσύνης και έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση για να αποδοθούν ευθύνες.
Ωστόσο, το Documento έφερε την Κυριακή 9/7 στο φως της δημοσιότητας 12 σημεία-ενότητες που περιλαμβάνονται στο πόρισμα της Deloitte και ιδού η σύντομη περίληψη των σημείων αυτών, όπως δημοσιεύονται:
Θέμα 1ο: Έλλειψη Τακτικών Συνεδριάσεων της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων: Με βάση τα στοιχεία που μας προσκομίσθηκαν, δεν προκύπτει τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων στην 3ετία 2014 – 2016 για τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 43 του Καταστατικού. Η Οικονομική Διεύθυνση μας ενημέρωσε προφορικώς, ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων συζητούσε με αυτήν σημαντικά ζητήματα οικονομικής φύσεως και στη συνέχεια για τα πιο βασικά από αυτά επιλαμβανόταν η Εκτελεστική Επιτροπή.
Θέμα 2ο: Ελλιπής Τήρηση Κανονισμού Προμηθειών: Σε ορισμένες περιπτώσεις υπογραφής συμβάσεων με προμηθευτές, δεν έλαβε χώρα εκδήλωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος (διαγωνισμός) με βάση τον Κανονισμό Προμηθειών.
Θέμα 3ο:  Έλλειψη Κανονισμού Εξόδων: Από την εξέταση του Κανονισμού Προμηθειών, προκύπτει ότι εξετάζει κυρίως τις διαδικασίες που ακολουθούνται μέχρι την υπογραφή της σύμβασης με τον προμηθευτή (διενέργεια διαγωνισμού, υποβολή προσφορών κ.α.). Προτείνεται η επέκταση/εξειδίκευση του άρθρου 8 του Οικονομικού Κανονισμού «Έξοδα – Προμήθειες – Εντολές Πληρωμής», με τη θέσπιση «Κανονισμού Εξόδων», ώστε να εξειδικεύεται η διαδικασία έγκρισης και υλοποίησης των πάσης φύσεως δαπανών. Ο Κανονισμός Εξόδων, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να περιλαμβάνει και την πολιτική για τις πιστωτικές κάρτες, τη χρήση κινητών τηλεφώνων, την έγκριση εξοδολογίων, εξόδων μετακίνησης, εξόδων παράστασης Γ.Σ., εξόδων μεγάλων αποστολών στο Εξωτερικό και άλλες περιπτώσεις.
Θέμα 4ο: Μη έγκριση συγκεκριμένων συμβάσεων με προμηθευτές:  Κατά την εξέταση ορισμένων συμβάσεων με προμηθευτές δεν τέθηκαν στη διάθεση μας εγκρίσεις αρμόδιων οργάνων της ΕΠΟ (π.χ. Εκτελεστική Επιτροπή) για την υπογραφή της σύμβασης.
Θέμα 5ο: Έλλειψη Ημερομηνίας στην Εντολή Πληρωμής: Με βάση το άρθρο 8 του Οικονομικού Κανονισμού απαιτείται η έκδοση εντολής πληρωμής κατά την πληρωμή δαπανών, στην οποία θα αναγράφονται τα βασικά στοιχεία του δικαιούχου, η αιτιολογία πληρωμής και θα τίθεται η υπογραφή του Οικονομικού Διευθυντή. Σε ορισμένες περιπτώσεις πληρωμής προμηθευτή η εντολή πληρωμής της Οικονομικής Διεύθυνσης προς το Ταμείο της ΕΠΟ δεν έφερε ημερομηνία, η θέση της οποίας αποτελεί ένδειξη για την εκ των προτέρων έγκριση της πληρωμής.
Θέμα 6ο: Απομειωμένες Απαιτήσεις – Νομικές Ενέργειες – Διαδικασία:  Από την επισκόπηση των στοιχείων απαιτήσεων για τις οποίες έχει σχηματισθεί πρόβλεψη απομείωσης, διαπιστώθηκε ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν έχουν λάβει χώρα νομικές ενέργειες για την είσπραξη των απαιτήσεων (π.χ. ΟΠΑΠ € 86 χιλ., Τρίεδος Μελετητική € 78 χιλ. κ.α.). Επίσης, η Οικονομική Διεύθυνση μας ενημέρωσε (email 25/4/2017) ότι δεν υπάρχει τεκμηριωμένη συμφωνία υπολοίπου μεταξύ της ΕΠΟ και των ανωτέρω Πελατών/Χρεωστών.
Θέμα 7ο: Απαιτήσεις από Μέλη Δ.Σ. και Υπαλλήλους ΕΠΟ:  Υφίστανται απαιτήσεις από πρώην μέλη Δ.Σ. και υπαλλήλους της ΕΠΟ, για τις οποίες δεν προκύπτει (με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας) ότι έχουν γίνει εγκαίρως οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς των εκάστοτε διοικήσεων, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι εν λόγω απαιτήσεις. Τα ποσά δεν είναι μεγάλα, ωστόσο τίθεται ζήτημα ορθής διαχείρισης των απαιτήσεων (π.χ. απαίτηση από Σιότροπο Λουκά € 24 χιλ. και Ψαροπούλου Μυρσίνη € 12 χιλ. ).
Θέμα 8ο: STADIUM SPORT AGENCIES LTD (Τηλεοπτικά Δικαιώματα ): Ανείσπρακτη απαίτηση € 714 χιλ. από την εταιρεία STADIUM SPORT AGENCIES LTD , μεταφέρεται ακίνητη από το 2007, για την οποία η ΕΠΟ έχει προβεί σε 2 αγωγές συνολικού ποσού € 740 χιλ το 2007. Από τη σχετική έρευνα διαπιστώσαμε ότι η εταιρεία STADIUM διαγράφηκε από το μητρώο εταιρειών της Κύπρου (αντίστοιχο ΓΕ.ΜΗ. ) το 2013. Δεν τέθηκαν στη διάθεση μας παραστατικά στοιχεία εισπράξεων, καθώς και η πρόσκληση ενδιαφέροντος και οι ληφθείσες προσφορές, λόγω παλαιότητας του αρχείου. Αναφορικά με τις συμβάσεις της 31/1/2015 (€ 240 χιλ. ) , 4/5/2005 (€360 χιλ. ) και 25/4/2005 (€ 500χιλ.) δεν τέθηκαν στη διάθεση μας πρακτικά αρμόδιου οργάνου για την έγκριση τους, ενώ οι συμβάσεις της 31/1/2005 (€240 χιλ.) και 4/2/2005 (€360 χιλ. ) δεν έφεραν σφραγίδα και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της STADIUM.
Θέμα 9ο: Παρεχόμενες Υπηρεσίες φύλαξης , εκπαίδευσης και λοιπές υπηρεσίες από τις κάτωθι : ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (€ 1,2 εκ. 2013 – 2016 ), ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (€ 453 χιλ. 2012 – 2016), ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (€ 688 χιλ. Διάφορα ) (€ 3 εκατ. Εισιτήρια) (€ 122 χιλ. Ταξιδ. Υπηρεσίες): Αναφορικά με τους προμηθευτές υπηρεσιών ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, όπου κατά τα τελευταία έτη ελήφθησαν σημαντικές υπηρεσίες φύλαξης, εκπαίδευσης, διαχείρισης εισιτηρίων κ.α., σημειώνουμε ότι οι Φίλιππος Παναγιώτου ( Διαχειριστής της ομώνυμης μονοπρόσωπης ΕΠΕ) και Βασίλειος Παναγιώτου (Διαχειριστής της ομώνυμης μονοπρόσωπης ΕΠΕ) είναι υιοί του Νικολάου Παναγιώτου, ο οποίος παρείχε διάφορες υπηρεσίες επί σειρά ετών στην ΕΠΟ. Επίσης, ο Νικόλαος Παναγιώτου ορίσθηκε το 2009 από την Διοίκηση της ΕΠΟ, ως υπεύθυνος του γραφείου ασφαλείας και φύλαξης. Από την εξέταση των στοιχείων που μας δόθηκαν για όλες τις εταιρίες και τα σχετιζόμενα φυσικά πρόσωπα, προκύπτουν τα εξής: 1) Για τις υπηρεσίες που προσέφερε ο Νικόλαος Παναγιώτου (αξίας € 688 χιλ. κυρίως έως το 2012) δεν έχει υπογραφεί σχετική σύμβαση, αλλά του δίνονταν προκαταβολές επί αποδώσει λογαριασμού, δηλαδή λειτουργούσε ως οικονομικός υπόλογος της ΕΠΟ. Κατά την εκκαθάριση λογαριασμού, ο Νικόλαος Παναγιώτου προσκόμιζε παραστατικά στοιχεία προμηθευτών, με την αξία των οποίων εκκαθαρίζονταν οι προκαταβολές που είχε λάβει. Δεν τέθηκε υπόψη μας έγκριση αρμόδιου οργάνου για την πολιτική αυτή. 2) Οι συμβάσεις που υπεγράφησαν με τις ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΕ (2013) & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΕ (2012) δεν έχουν εγκριθεί από αρμόδιο όργανο της Ομοσπονδίας και δεν έγινε διαγωνισμός ( Αρ. 42 Κατ/κο). 3) Το περιεχόμενο των συμβάσεων δεν έχει εξετασθεί από τη Νομική Υπηρεσία. 4) Η Επιτροπή Προμηθειών δεν έχει εξετάσει τους εν λόγω προμηθευτές. 5) Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν τέθηκε υπόψη μας επαρκής ανάλυση του κόστους των εκδοθέντων τιμολογίων . 6) Σε ορισμένες περιπτώσεις παρέχονταν υπηρεσίες που δεν προέβλεπε η υπογεγραμμένη σύμβαση. 7) Για ορισμένες υπηρεσίες φύλαξης δεν αναφέρονται οι ώρες φύλαξης. 8) Δεν τέθηκαν υπόψη μας ονόματα των φυλάκων και των εκπαιδευομένων που αφορούν τις χρεώσεις. 9) Προτείνουμε την αλλαγή της πολιτικής ως προς την είσπραξη των παραβολών εκπαίδευσης, δηλαδή τα παράβολα να εισπράττονται από την ΕΠΟ και η τελευταία να αποδίδει στην ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΕ το τίμημα που της αναλογεί, με σκοπό διασφάλιση των εσόδων της ΕΠΟ. 10) Δεν τέθηκε υπόψη μας έγκριση αρμόδιου οργάνου για τη διαχείριση των εισιτηρίων από το Νικόλαο Παναγιώτου αξίας € 3 εκ. στα έτη 2008 – 2014. 11) Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΟΝ ΕΠΕ προσέφερε ταξιδιωτικές υπηρεσίες ποσού 122 χιλ. στην περίοδο 2010 – 2013.
Θέμα 10ο: Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ ): Απαιτήσεις 3,9 εκατ. , Υποχρεώσεις 3,6 εκατ., Δανεισμός 240 χιλ. : Απαιτήσεις από τις «Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματίων» ΕΠΣ € 3,9 εκατ. Και αντίστοιχες υποχρεώσεις € 3,6 εκατ. Την 31/10/2016 δεν είναι δυνατό να συμφωνηθούν με τις ΕΠΣ, όπως μας ενημέρωσε προφορικώς η Οικονομική Διεύθυνση, επειδή οι τελευταίες δεν τηρούν αναλυτικούς λογαριασμούς. Προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα συμψηφισμού στο μέλλον (σε περίπτωση που αποφασισθεί από τη Γ.Σ. της ΕΠΟ ), της απαίτησης και της υποχρέωσης ανά ΕΠΣ, απαιτείται η θέσπιση από την ΕΠΟ των κριτηρίων κατανομής της συνολικής υποχρέωσης € 3,6 εκατ. , η οποία έως σήμερα δεν κατανέμεται ανά ΕΠΣ. Τέλος, κατά την 31/10/2016 δεν είχε καταχωρηθεί στις υποχρεώσεις προς ΕΠΣ η αναλογούσα επιχορήγηση ποσού € 2,08 εκ περίπου για την περίοδο 1/1 – 31/1/2016. Αναφορικά με τα δάνεια που έχουν λάβει οι ΕΠΣ Μεσσηνίας, Θράκης, Χαλκιδικής, Βοιωτίας και Πειραιώς στην περίοδο 2014 -2016 συνολικού ποσού € 430 χιλ. (υπόλοιπο 31/10/2016 € 240 χιλ.), αναφέρουμε τα εξής: Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν τέθηκε υπόψη μας είτε σχετική σύμβαση, είτε έγκριση αρμοδίου οργάνου για τη χορήγηση ποσών δανείων, καθώς και παραστατικά μερικής αποπληρωμής τους που αφορούν παλαιότερα έτη. Αναφορικά με τη χορήγηση δανείου στην ΕΠΣ Μεσσηνίας ποσού € 208 χιλ. στην περίοδο των τελευταίων ετών, η σχετική εξόφληση μέσω της παρακράτησης του 10% της τακτικής επιχορήγησης είναι βραδεία και το υπόλοιπο ανέρχεται σε € 167 χιλ.
Θέμα 11ο: Δειγματοληπτική εξέταση εξόδων: Από την δειγματοληπτική εξέταση των παραστατικών στοιχείων εξόδων που τέθηκαν στη διάθεσή μας, διαπιστώθηκε ότι: 1) Έξοδα μετακίνησης που αποζημιώνονται με εξοδολόγια δεν έφεραν έγκριση αρμοδίου οργάνου/στελέχους. 2) Η χρήση πιστωτικής κάρτας από μέλη της Διοίκησης ή άλλους υπαλλήλους δεν είχε εγκριθεί αρμοδίως, δεν υπήρχε έγκριση του πιστωτικού ορίου της και οι συγκεκριμένες δαπάνες που εξετάσαμε δεν φέρουν έγκριση από αρμόδια εξουσιοδοτημένο όργανο/στέλεχος τη ΕΠΟ. 3) Αναφορικά με την εξέταση των δαπανών κινητής τηλεφωνίας στην 3ετία 2014-2016, δεν τέθηκε υπόψη μας έγκριση για τους χρήστες εταιρικού κινητού τηλεφώνου, δεν υπήρχε πλαφόν στο όριο χρήσης και δεν τέθηκε υπόψη μας έγκριση των λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας που εξετάσαμε . 4) Η πληρωμή των αντιπροσώπων ΕΠΣ προκειμένου να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, γινόταν με μόνη την υπογραφή τους σε κατάσταση της ΕΠΟ, χωρίς την προσκόμιση παραστατικών εξόδων (με εξαίρεση το έτος 2016). 5) Αναφορικά με αεροπορικές μετακινήσεις , προκύπτει ότι οι ταξιδιώτες δεν προσκόμισαν στο λογιστήριο της ΕΠΟ τα αεροπορικά εισιτήρια . 6) Αναφορικά με σημαντικά έξοδα ταξιδιών (π.χ. Μουντιάλ Βραζιλίας 2014), δεν τέθηκαν υπόψη μας προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου, λίστα ατόμων που ταξίδεψαν, έγκριση δαπάνης από αρμόδιο όργανο κ.α.
Θέμα 12ο: Μισθοδοσία: Με βάση τα στοιχεία που μας προσκομίσθηκαν προέκυψαν τα εξής: 1) Οι υπερωρίες εγκρινόταν μεταγενέστερα και όχι προγενέστερα της εκτέλεσης τους. 2) Διευθυντικά στελέχη αποζημιώνονταν για υπερωριακή απασχόληση κατά παρέκκλιση του άρθρου 17.4 της ΕΣΣΕ. Η Διοίκηση πρέπει να αξιολογήσει το ζήτημα αυτό, σε συνδυασμό με την απόφαση του Προέδρου της ΕΠΟ (15/3/2013), που ορίζει ότι ορισμένα από τα ανωτέρω άτομα επιτρέπεται να αποζημιώνονται έως 12 ώρες υπερωριακής απασχόλησης εβδομαδιαίως. 3) Υπήρξαν ορισμένες περιπτώσεις εσφαλμένου υπολογισμού των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης λόγω της χειρόγραφης παρακολούθηση τους.
*Για το σκάνδαλο της συνεργασίας με το Travel Plan, που προκάλεσε «μαύρη τρύπα» 3,37 εκατ. ευρώ στα οικονομικά της ΕΠΟ, η Deloitte συνέταξε ξεχωριστή αναλυτική έκθεση.
πηγή sdna