8.7.17

Ποιες επιχειρήσεις κερδίζουν (άμεσα και χωρίς έλεγχο) την επιστροφή ΦΠΑ

Με σκοπό την αύξηση της ρευστότητας των φορολογικά συνεπών επιχειρήσεων, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής υπέγραψε απόφαση με την οποία επιστρέφονται πλέον άμεσα και χωρίς έλεγχο ποσά ΦΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων.


Η επιστροφή του ΦΠΑ θα γίνεται μέσα σε 90 ημέρες όταν σήμερα οι επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας αναγκάζονται να περιμένουν πολλούς μήνες ακόμη και πάνω από 1 χρόνο μέχρι να εισπράξουν από το Δημόσιο τα ποσά του ΦΠΑ που δικαιούνται. Συγκεκριμένα, με βάση την απόφαση, αυτή η διαδικασία ακολουθείται για αιτήσεις με υψηλά ποσά πιστωτικού υπολοίπου, οι οποίες υποβάλλονται από επιχειρήσεις, που:

• Από τη φύση της δραστηριότητάς τους δημιουργούν συστηματικά πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ (δηλαδή εξαγωγικές).
• Είναι κάτοχοι αδειών Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (ΑΕΟ - Authorized Economic Operator) ή αδειών απλουστευμένων διαδικασιών, που έχουν χορηγηθεί κατόπιν αξιολόγησης κριτηρίων και προϋποθέσεων, βάσει του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.
• Πραγματοποιούν συναλλαγές, που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του κύκλου εργασιών τους για σκοπούς ΦΠΑ, το τελευταίο ημερολογιακό έτος.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι για τις επιχειρήσεις αυτές να εμφανίζουν υψηλό βαθμό φορολογικής συμμόρφωσης. Δηλαδή, σωρευτικά:
• Να έχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον τρεις φορολογικές περιόδους και το σύνολο των επιστραφέντων ποσών -μετά τον έλεγχο- να μη διαφέρει πάνω από 5% από το συνολικά αιτούμενο.
• Να μην έχουν υποπέσει σε φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις.
• Να μη χαρακτηρίζονται -βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου- ύποπτοι για συμμετοχή σε απάτη για ενδοκοινοτικές συναλλαγές.